Inženýrská činnost, kterou poskytujeme

 • Vytyčení všech stávajících inženýrských sítí v souladu s požadavky jejich správců uvedených v dokladové část,
 • Zajištění zařízení staveniště a ploch pro skladování materiálů,
 • Zajištění plynulosti výstavby a minimalizace doby záboru veřejných prostranství a všech ostatních ploch podléhajících zpoplatnění (nájmy, náhrada škod), zpracování harmonogramu výstavby,
 • Hospodárné nakládání s materiálem převzatým od objednatele ( včetně evidence a vrácení nepoužitého materiálu ), zabezpečení proti jeho zcizení v průběhu výstavby,
 • Koordinace prací s geodetickou firmou určenou zhotovitelem,
 • Zajištění geodetického vytyčení hranic parcel v problematických úsecích trasy (úhrada je na straně objednatele) – po odsouhlasení rozsahu objednatelem před vytýčením řádné vedení stavebního deníku,
 • Zajištění realizace stavby v souladu s územním rozhodnutím a předanou projektovou dokumentací, včetně zodpovědnosti za umístění trasy vedení výhradně na nemovitostech, s jejichž vlastníky jsou objednatelem uzavřeny dohody o věcném břemeni,
 • Zajištění oznámení vstupu na pozemky vlastníkům nemovitostí – netýká se vstupů do objektů, zde určení místa vstupu a projednání s vlastníkem zajišťuje objednatel
 • Zajištění zpětného převzetí pozemku a objektu vlastníkem po ukončení prací (s písemným dokladem – protokolem)
 • Zajištění písemných souhlasů správců inženýrských sítí se skutečným provedením stavby.
 • Bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při přejímce díla
 • Předložení seznamu zastavěného materiálu objednatele
 • Zastupování objednatele a styk s orgány místní správy (ÚMOb) a minimalizace poplatků za zábory veřejného prostranství
 • Zastupování objednatele ve styku s ostatními subjekty dotčenými výstavbou v rozsahu poskytnuté plné moci
 • Pořízení kontrolní digitální fotodokumentace provedených prací i vstupů do objektů a jiné činnosti spojené s výstavbou inženýrských sítí.


PROJEKČNÍ PRÁCE

Projekční činnost zajišťujeme nejen pro akce připravované k realizaci naší společností ale také jako samostatně poskytovanou službu pro naše zákazníky. Projektovou dokumentaci připravujeme ve všech jejích stupních dle veškerých platných vyhlášek Stavebního zákona:

 • Studie proveditelnosti
 • Dokumentace pro výběrová řízení
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Realizační projektová dokumentace


Zaměření této činnosti je orientováno zejména pro optické sítě při využití nejnovějších technologií pokládky a montáže optických kabelů, mikro kabelů, případně samotných vláken. Důležitou činností je i zajištění dokumentace pro překládky komunikačních sítí v rámci rekonstrukcí dopravní infrastruktury. V rámci komplexního přístupu je zajišťováno povolení v souladu se Stavebním zákonem a souvisejícími předpisy a u vybraných projektů také inženýrská činnost včetně prací spojených se zřizováním věcných břemen, projednáváním a sepisováním smluv o smlouvách budoucích s vlastníky a uživateli dotčených nemovitostí, popřípadě zajistíme s vlastníkem dotčené nemovitosti uzavření jiné písemné smlouvy anebo přípravu a podání návrhu vyvlastňovacímu úřadu k zajištění práva rozhodnutím.

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

Dokumentace skutečného provedení je soubor dokumentů, který vzniká až po dokončení výstavby dané zakázky a graficky zachycuje její finální (skutečný) stav. Je zajišťována pracovníky v samostatném útvaru v úzké spolupráci s realizační složkou. Jako podklad využívá projektovou dokumentaci, ale jelikož v praxi dochází během realizace velmi často ke změnám vyvolaným reálnou skutečností nebo dodatečnými požadavky investorů, bývá finální verze dokumentace odlišná od zadání v původním projektu.

Dokumentace skutečného provedení obsahuje veškeré změny, které byly provedeny v průběhu výstavby. Jsme schopni ve spolupráci s ostatními středisky zajistit zpracování dokumentace optických a metalických kabelů pro většinu investorů v tomto oboru, a dále také CCTV,
EZS a EPS. U nových zákazníků jsme schopni se
přizpůsobit požadavkům (předpisům), dle kterých
požadují dokumentaci skutečného provedení vyhotovit.

VĚCNÁ BŘEMENA

Služebnosti souvisí nedílně s výstavbou sítí. Při této činnosti se stavba dotýká práv vlastníků jednotlivých pozemků, přes které je vedena. Aby mohla stavba řádně proběhnout, uzavírají se před jejím zahájením s vlastníky smlouvy o smlouvách budoucích na stavbou dotčené pozemky. Po realizaci se pak vypracovávají smlouvy finální, jejichž součástí je vyčíslení souvisejících náhrad za nově vzniklou „služebnost“ (břemeno) i geometrický plán se zaměřením skutečné trasy. Tyto smlouvy se následně podávají na Katastr nemovitostí k zápisu vkladu do jeho evidence. Pro své zákazníky tuto činnost zajišťujeme jako nedílnou součást výstavby liniových tras.